Landskabsteknologi

Vi arbejder med vand, terræn, planter og deres relation til landskabsarkitekturen. Formålet er at skabe det bedste metodiske grundlag for udvikling, drift og forvaltning af grønne og bæredygtige bymiljøer.

Landskabsteknologi

Projekter

Aktuelle projekter

 • Bæredygtig etablering af vedplantninger – dækafgrøders uudforskede potentiale - Kontrollerede forsøg med blomstrende dækafgrøder som alternativ til renholdelse. Indvirkning på vedplanternes etablering, befolkningens oplevelse og naturværdier studeres. Finansiering fra PartnerLandskab og Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond. Kontakt

 • China Europe Cooperation on Sponge Cities (CEWP-PI) undersøger hvordan drikkevandforsyning og vandmiljø kan forbedres i Beijing og Changde gennem socio-økonomiske og adaptive processer. Finansieret via EUWI. Kontakt

 • Friluftsliv og skovrejsning Ideer til hvordan skovrejsningsområder kan skabe attraktive rammer for friluftsliv og naturoplevelser afprøves i True skov, Aarhus og sammenfattes i et nationalt idékatalog. Finansieret af Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden. Kontakt

 • Grøn klimaskærm udvikler en skærm til opsætning ved Folehaven, København, til håndtering af tagvand via evapotranpiration. Finansieret af MUDP-programmet, Københavns Kommune og Boligselskabet 3B. Kontakt

 • Kirkegårde i forandring er et formidlingsprojekt om udvikling af landsbykirkegårde i Danmark der udføres i samarbejde med de kirkelige organisationer; FDK, LM, FAKK. Finasieret gennem fælles indtægtsgivende aktiviteter. Kontakt

 • Klimatilpasning - på den anden side af hegnet udreder tekniske muligheder og udvikler typologier for Københavns grønne klimaveje. Finansieret via VUDP (DANVA). Kontakt

 • Københavns byskov – et landskabslaboratorium Samarbejde med Københavns kommune omkring udvikling af en skov for københavnerne hvor oplevelses- og naturværdier udforskes i alle faser mod modenhed. Finansieret af Københavns kommune. Kontakt

 • Monitering af skybrudsveje dokumenterer den hydrauliske kapacitet og  vejbeplantningens vitalitet på fire skysbrudsveje på Frederiksberg. Financieret af Frederiksberg Kommune. Kontakt

 • Naturlig tilgroning i skovrejsningsområder – fra begrænsninger til muligheder Studier af delvis naturlig tilgroningsmetoder og undersøgelse af fagfolk og befolkningens holdninger til tilgroningsarealer i skovrejsning. Finansieret af 15. Juni Fonden. Kontakt

 • Rensning af kondensat fra biomassefyring (ReKoBi) skaber grundlag for udvikling af en renseteknologi baseret på sedimentation og sorbtion til naturlige sorbenter. Finansieret MUDP-programmet. Kontakt

 • Rodvenlige bærelag der fungerer opsamler eksisterende viden om rodvenlige bærelag’ og kommer med forslag til bedre foreskrifter. Finansieret via PartnerLandskab. Kontakt

 • Water Resilient Green Cities for Africa er et samarbejdsprojekt mellem KU og en række Afrikanske universiteter der undersøger hvorledes landskabsbaseret regnvandshåndtering kan løse aktuelle udfordringer i afrikanske storbyer. Finansieret af DANIDA. Kontakt

Tidligere projekter

Publikationer

Aktuelle peer reviewed artikler - Vegetation

The impact of field layer characteristics on forest preferences in Southern Scandinavia / Nielsen, A.B., Gundersen, V. S., Jensen, F.S., 2018. I: Landscape and Urban Planning 170: 221-230.

The impact of the primary colours yellow, red and blue on the perception of greenery / Thorpert, P., Englund, J-E., Nielsen, A.B. 2018. I: Landscape Research.

Recreational ecosystem services in European cities: sociocultural and geographic contexts matter for park use / Fischer, L.K, Honold, J., Botzat, A., Brinkmeyer, D., Cvejić, R., Delshammar, T., Elands, B., Haase, D., Karle, S.J., Kabisch, N., Lafortezza, R., Nastran, M., Nielsen, A.B., van der Jagt, A.P., Vierikko, K. and Kowarik, I., 2018.
I: Ecosystem Services

From borders to ecotones – private-public co-management of urban woodland edges bordering private housing / Fors, H., Nielsen, A.B., Konijnendijk van den Bosch, C.K., Jansson, M., 2018. I: Urban Forestry & Urban Greening

Beyond green: broad support for biodiversity in multicultural European cities / Fisher, L., Honold, J., Delshammar, T., Hilnert, S., Lafortezza, R., Nastran, M., Nielsen, A.N., Pintar, M., van der Jagt, A., Kowarik, I., 2018. Global Environmental Change 49: 35-45.

Pocket woods for 21st century urban landscapes. / Nielsen, Anders Busse. I: *SCAPE MAGAZINE, Nr. 15, 2017, s. 102-109

Spatial configurations of urban forest in different landscape and socio-political contexts : identifying patterns for green infrastructure planning. / Nielsen, Anders Busse; Hedblom, Marcus; Olafsson, Anton Stahl; Wiström, Björn. I: Urban Ecosystems, Bind 20, Nr. 2, 2017, s. 379-392

Forest Edge Regrowth Typologies in Southern Sweden—Relationship to Environmental Characteristics and Implications for Management. / Wiström, Björn; Nielsen, Anders Busse. I: Environmental Management, Bind 60, Nr. 1, 2017, s. 69-85

Urban tree diversity - Taking stock and looking ahead. / Morgenroth, J.; Östberg, Johan; Bosch, C. Konijnendijk van den ; Nielsen, Anders Busse; Hauer, R. ; Sjöman, Henrik; Chen, W.; Jansson, M. I: Urban Forestry & Urban Greening, Bind 15, 2016, s. 1-5

Is colourful self-sustaining forb vegetation mere fantasy? / Bjørn, Mona Chor; Weiner, Jacob; Ørgaard, Marian. I: Urban Forestry & Urban Greening, Bind 15, 2016, s. 75-79

Aktuelle peer reviewed artikler - Klima, vand og jord

Hydraulic performance of lined permeable pavement systems in the built environment / Støvring, J. T. Dam, and M.B. Jensen. 2018. I: Water, 10, 587.

Surface sedimentation processes in permeable pavement systems: Implications for planning and design / Støvring, J., T. Dam and M.B. Jensen. 2018. I: Urban Water Journal, 15(2): 1-8.

Green infrastructure for sustainable urban water management: Practices of five forerunner cities / Liu, L. and M.B. Jensen. 2018. I: Cites. DOI · 10.1016/j.cities.2017.11.013

Benefits of green roofs: a systematic review of the evidence for three ecosystem services / Francis, L.F.M. and M.B. Jensen. 2017. I: Urban Forestry and Urban Greening, 28: 167-176.

Characteristic Rain Events: A Methodology for Improving the Amenity Value of Stormwater Control Measures / Andersen, J. S., S.M. Lerer, A. Backhaus, M.B. Jensen and H.D. Sørup.  2017. I: Sustainability, 9, 1793.

Mapping the gap of water and erosion control measures in the rapidly urbanizing Mbezi River catchment of Dar es Salaam / Justin, G.M., M.B. Jensen, S.E. Mbuligwe and G. Kassenga. 2018. I: Water, 10(1), 64.

Method for assessment of stormwater treatment facilities – Synthetic road runoff addition including micro-pollutants and tracer. / Cederkvist, Karin; Jensen, Marina Bergen; Holm, Peter Engelund. I: Journal of Environmental Management, Bind 198, Nr. Part 2, 2017, s. 107-117

Conditions and opportunities for green infrastructure : – Aiming for green, water-resilient cities in Addis Ababa and Dar es Salaam. / Herslund, Lise Byskov; Jensen, Marina Bergen; Liu, Li; Fryd, Ole; Backhaus, Antje. I: Landscape and Urban Planning, 10.10.2017

Climate resilience strategies of Beijing and Copenhagen and their links to sustainability. / Liu, Li; Jensen, Marina Bergen. I: Water Policy, Bind 19, Nr. 6, 2017, s. 997-1013.

Characteristic Rain Events: A Methodology for Improving the Amenity Value of Stormwater Control Measures. / Smit Andersen, Jonas; Lerer, Sara Maria; Backhaus, Antje; Jensen, Marina Bergen; Danielsen Sorup, Hjalte Jomo.I: Sustainability, Bind 2017, 9 (10), 1793, 03.10.2017

Controlling stormwater quality with filter soil-event and dry weather testing. / Cederkvist, Karin; Jensen, Marina Bergen; Ingvertsen, Simon Toft; Holm, Peter Engelund. I: Water (Switzerland), Bind 8, Nr. 8, 349, 2016

Sustainable urban drainage systems : examining the potential for green infrastructure-based stormwater management for Sub-Saharan cities. / Mguni, Patience; Herslund, Lise Byskov; Jensen, Marina Bergen. I: Natural Hazards, Bind 82, 2016, s. S241–S257

Factors affecting the hydraulic performance of infiltration based SUDS in clay. /Bockhorn, Britta; Klint, Knud Erik S.; Locatelli, Luca; Park, Young-Jin ; Binning, Philip John; Sudicky, Ed; Jensen, Marina Bergen. I: Urban Water Journal, Bind 14, Nr. 2, 2017

Ph.d.-afhandlinger

Jan Støvring: Urban Surfaces in a New Era: Planning and designing with permeable pavement systems for storm water management

Mette Boye Nielsen: Maximizing Ecosystem Services in Danish Single-Family Housing Areas

Patience Mguni: Sustainability transitions in the developing world: Exploring the potential for integrating Sustainable Urban Drainage Systems in Sub-Saharan Cities

Britta Bockhorn: Landscape Technology: Improving the hydraulic performance of stormwater infiltration systems in clay tills

Ole Fryd: Planning for sustainable urban drainage systems 

Antje Backhaus: Urban stormwater landscapes - values and design

Karin Cederkvist: Chromium in stormwater runoff – Determination and control options

Simon Toft Ingvertsen: Sustainable Urban Stormwater Management: the challenges of controlling water quality

Chiara Fratini: Integrated urban water management for sustainable transition: Innovation of functions or innovation of places?

Ansatte

Forskergruppens medarbejdere

Ph.d.-studerende

Skabe grundlag for landskabsarkitekturen

Forskningen i landskabsteknologi har til formål at udvide grundlaget for landskabsarkitekturen. Det handler bl.a. om bedre metoder til etablering og nye økosystemtjenester. Eksempler på fokusområder er vegetationsdynamik og vegetationsetablering; klimatilpasning, vandrensning og erosionskontrol samt udvikling af bynatur. Vi kombinerer en lang række discipliner, heriblandt landskabsarkitektur, miljøkemi, plantekendskab, byplanlægning, biologi, ingeniørkundskaber, GIS og modellering.

Mod bæredygtig byudvikling

Overordnet set er formålet med vores forskning at kombinere naturvidenskab med landskabsdesign for at få en bæredygtig byudvikling. Som det fremgår af listen over publikationer og projekter, spænder forskningen fra planlægning og drift af urbane landskaber til innovation og dokumentation af specifikke teknikker og metoder til bæredygtig udvikling af byens landskab.

Centrale forskningstemaer

 • Hvordan udvikles landskabsarkitektonisk interessante samt bæredygtige beplantningskoncepter, der fungerer på både planlægnings-, projekterings- og driftsniveau?
 • Kan de urbane vand-infrastrukturer gentænkes på en sådan måde, at byerne bliver robuste overfor såvel ekstremregn som tørke og samtidig styrkes med hensyn til byliv, biodiversitet og rekreative muligheder?
 • Hvordan organiseres drift og forvaltning af grønne områder, og hvilke ændringer og innovationer sker der i branchen? Hvordan er samspillet mellem styringsmetoder, den organisatoriske virkelighed og de grønne områder?

Læs også om vores forskning på den engelske side 

Landscape Technology