Partnere


Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
PartnerLandskab hører organisatorisk under Sektionen for Landskabsarkitektur og Planlægning hvis arbejdsområder dækker over byens friarealer, rum og grønne infrastrukturer som torve, pladser, gader, veje, parker, kirkegårde, boligområder, søer, bynære skove samt de urbane strukturer og elementer i landskabet uden for byerne. De sidste udgøres af vejanlæg, planlægning og retablering af råstofgrave, placering af vindmøller samt overgangen mellem by og land.

P. Kortegaards Planteskole
Kortegaards Planteskole er en moderne en gros sortimentsplanteskole, der leverer planter i fuldt sortiment i alt fra bunddækkeplanter til helt store allétræer og solitære træer. Sortimentet omfatter over 3.000 forskellige plantearter. Kortegaards Planteskole har et produktionsareal på ca. 110 hektar hvor der primært produceres allétræer samt solitær buske og træer.

Danske Planteskoler (DP)
Danske Planteskoler (tidl. Dansk Planteskoleejerforening) har siden stiftelsen i 1898, organiseret de danske planteskoler, der producerer planter til haver, anlæg, parker og skove. Det er Danske Planteskolers fornemste mål at holde Danmark grønt. Målsætningen gælder både det åbne land, de danske skove og bymiljøer. Danske planteskoler producerer tilsammen 130 millioner planter hvert år. Fra skovplanter til store træer og fra blomstrende buske til frugttræer. Planter der sikrer danskerne smukke grønne rammer i hverdagen både i by og på land.

Park- og Naturforvalterne (PN)
Park- og Naturforvalterne (tidligere Stads- og Kommunegartnerforeningen) er en faglig interesseforening, der blev stiftet i 1955. Foreningens formål er at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling samt i samfundet som helhed at markere den offentlige park- og naturforvaltning.

Park- og Naturforvalterne deltager i mange udvalg, komitéer og arbejdsgrupper. Hvert år arrangerer foreningen konferencen Danske Parkdage og en række netværksarrangementer. Foreningen samarbejder desuden med de nordiske søsterorganisationer gennem årsmøder, Nordisk Parkkongres hvert fjerde år og ikke mindst samarbejdet om certificeringsordningen Nordic Green Space Award.

Dansk Træplejeforening (DTF)
DTF er en selvstændig interesseforening, tilknyttet International Society af Arboriculture (ISA).Foreningens medlemmer arbejder professionelt med by- , gade- og vejtræer, træer i parker, haver, kirkegårde samt træer i det åbne landskab.
Dansk Træplejeforening varetager sammen med Skovskolen certificeringen af "European Tree Workers" (ETW certificering) i Danmark.

Danske Anlægsgartnere (DAG)
DAG er en forening af firmaer og andre, der beskæftiger sig med anlæg samt pleje og vedligeholdelse af grønne anlæg. Foreningen udbyder sine ydelser til 3 grupper:

Anlægsgartnergruppen (Brancheforening, arbejdsgiverforening og håndværkerforening). Drifts- og entreprenørgruppen (brancheforening for drifts- og enterprenørvirksomheder med overenskomst udenfor DAG)

Specialistgruppen (Ydelser i henhold til aftaler indgået med andre organisationer m.v., samt golfsektionen og sektion for indendørsbeplantning (arbejdsgiver))

Medlemmerne af anlægsgartnergruppen og drifts- og entreprenørgruppen er omfattet af ankenævn og garantifond. Danske Anlægsgartnere er selv medlem af DA og Håndværksrådet. Danske Anlægsgartnere har desuden aftaler med forlaget Grønt Miljø, Pro Verte, Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer (BIB) og De Grønne Kloakentreprenører (DGK).

Birkholm Planteskole
Birkholm Planteskole er en moderne planteskole med et bredt sortiment af allétræer, een- og flerstammede solitære træer og buske, bunddækkeplanter og slyngplanter.
Birkholm Planteskole blev grundlagt af Oskar Nielsen i 1935. Fra 1958 har Mogens Nielsen ført den videre indtil 1. juli 2000, hvor Ole Schjellerup og Ove Møller har overtaget ejerskabet. Planteskolen råder i dag over 65 hektar.

Odense Kommune, afdelingen for Park og Natur
Odense Kommunes afdeling Park og Natur forvalter kommunens egne grønne parker, skove, natur, vandløb, legepladser i det grønne, idrætsanlæg, kirkegårde. Det omhandler desuden planlægning, drift, anlæg og udvikling på arealerne. Desuden fastholdelse og udvikling af tilbud til friluftslivet – både det uorganiserede og det organiserede, myndighedsbehandling ift. Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven, grøn byudviklingen gennem planlægning, byggemodninger samt udviklingsprojekter, samt projektledelse for konkrete større projekter inden for områderne Stige Ø, Fiskepassage ved Munke Mose, Havørred Fyn og Kongens Have.

Dansk Golf Union (DGU)
Dansk Golf Union (DGU) blev stiftet i 1931 på initiativ fra golfklubberne København, Esbjerg, Odense og Helsingør og er danske golfklubbers interesseorganisation.
DGU rådgiver og servicerer klubberne efter deres behov og ønsker og varetager klubbernes interesser over for nationale myndigheder og internationale golforganisationer. DGU har pr. 31/9 2008 179 medlemsklubber, der i alt repræsenterer over 160.000 golfspillere. Dette gør DGU til Danmarks næststørste idrætsforbund - kun overgået af fodboldens forbund.

Landsforeningen af Menighedsråd (LM)
Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation med stor kirkepolitisk bredde og solid opbakning fra medlemskredsen, menighedsrådene i Danmark.

Foreningen har følgende kerneopgaver:

  • At samle menighedsrådsmedlemmerne om fælles debat
  • At vejlede, støtte og dygtiggøre menighedsrådene i deres arbejde.
  • At skaffe og formidle faktuelle oplysninger om folkekirkelige forhold.
  • At påvirke kirkepolitikken med det formål at finde de bedste løsninger for folkekirken.

Partnerskabet i PartnerLandskab deles med FDK og FAKK.

Foreningen Danske Kirkegårdsledere (FDK)
FDKs formål er at samle lederne af danske kirkegårde, for derved at arbejde for fagets fremme og standens anseelse ved afholdelse af faglige møder, kurser samt udveksling af erfaringer. Derudover skal foreningen yde rådgivning i spørgsmål vedrørende drift af kirkegårde og om kirkegårdenes lederstillinger.

Partnerskabet i PartnerLandskab deles med FAKK og FDK.

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK)
FAKK er en fagforening for ansatte på landets kirkegårde. FAKK repræsenterer ansatte ved overenskomstforhandlinger og arbejder der ud over med løbende at forbedre arbejdsforholdende og samarbejdet med landets menighedsråd.

Partnerskabet i PartnerLandskab deles med LM og FDK.