Projektideer

Her kan du læse om projektideer vi modtog forud for PartnerLandskab's seneste møde d. 25. oktober 2016.

Til højre kan du downloade projektkatalog med idéer fremlagt på mødet sep. 2015 samt et katalog med yderligere ca. 50 proektideer som partner-gruppen har samlet de seneste år. 

Forneden finder du en kortfattet beskrivelse af projekter som blev fremlagt forud og under mødet.

Projektidé: Beskæring og vedligeholdelse af buske i bunddække, busketter og krat 

Forslagsstiller: Karsten Linding, PN

Der er mange opfattelser af, hvordan buske skal plejes og vedligeholdes. Beskæring kan foregå ved udtynding, foryngelsesbeskæring, tilbagevendende nedskæring af hele busken o.s.v. Behovene er forskellige afhængig af intensionerne med de forskellige plantninger og egenskaberne hos de enkelte buskarter. Projektet skal skabe klarhed over dette og give anvisninger på, hvordan de forskellige indsatser kan indgå vedligeholdelsesplaner og –kontrakter for offentlige beplantninger.

Projektidé: Alternativ ukrudsbekæmpelse

Forslagsstiller: Trine Nielsen, Odense Kommune

Hvilke typer ukrudtsbekæmpelse er mest effektive – gerne sat i forhold til miljøbelastning? Med teknik kan udbringning af round-up gøres meget lokalt og effektivt – hvilken miljøbelastning udgør det da - hvordan forurener det? Der er fra tid til anden snak om at gå tilbage til round-up fordi det er mere effektivt – med et argument om at gasbrænding udgør en væsentlig CO2-belastning. Men hvor stor er den belastning reelt? Flere kommuner har succes med at skolde ukrudtet – hvor effektivt er det reelt, hvilken miljøbelastning er der i at varme alt det vand op og har det andre negative/positive konsekvenser.

Projektidé: Stor-Drift & Vedligehold

Forslagsstiller: Torben Kastrup, DGU

Kan arbejdet med drift og vedligehold professionaliseres ved at driften af flere mindre anlæg koordineres og samtænkes? Brug af maskiner og faglig viden kan måske optimeres ved at flere golfbaner går sammen eller flere kirkegårde. Projektet undersøger mulighederne for at få synergi i driften mellem flere traditionelt adskilte enheder ved at kortlægge nuværende driftsrutiner, barierer og potentialer.  

Projektidé: Hvor ligger skadetærsklen?

Forslagsstiller: Torben Kastrup, DGU

IPM (Integrated Pest Management) beskriver en praksis hvor en udfordring, fx. ukrudt i plænen, mødes med en indsats der bringer ukrudsniveauet ned på et acceptabelt niveau. For at dette er operationelt i dagligdagen skal man vide hvad status er på sit anlæg og hvornår en 'skade' kræver en særlig indsats (skadetærskel). I projektet her undersøges hvornår noget for meget så man er nød til at sætte ind for nogle udvalgte arealkategorier.   

Projektidé: helkropsviberationer

Forslagsstiller: Per Malmos og Kim Tang, DAG

Fra 2011 er det blevet et lovfæstet krav at anlægsgartneren og entreprenøren kender til den fysiske belastning maskine føreren udsættes for gennem helkropsviberation. Der er opsat krav til den udførende som skal overholdes, men der findes meget lidt viden om belastningen ved specifikke maskiner hvilket gør det svært at leve op til kravet for virksomheden samt ikke mindst værne om medarbejderes sundhed. Projektet kan indeholde konkret afprøvning og/eller oplysning og formidling af eksisterende viden.

Projektidé: Allergene planter

Forslagsstiller: Jørn Jørgensen, Kortegaard

Flere kommuner har udarbejdet lister med uønskede planter der er allergene i forskellig grad men spørgsmålet er hvor meget tilstedeværelsen af disse træer betyder i forhold til det samlede pollenniveau i bymæssige bebyggelser der jo også påvirkes af omkringliggende landskab. Spørgsmålet er blevet aktuelt i forbindelse med øget fokus på træarter som birk, el og hassel til LAR-projekter. Projektet her kunne opsamle og formidle viden om hvordan problematikken håndteres i vores nabolande. 

Projektidé: Containerplanters stabilitet

Forslagsstiller: Jørn Jørgensen, Kortegaard

Træer dyrket i container kan have så svært ved at etablere sig på blivende voksested at de vælter når plantestokke fjernes efter fx tre år. Projektet kunne etablere et forsøg hvor udplantede containerplanter sammenlignes med træer plantet med jordklumper som man kunne følge og evaluere over en 10årig periode. 

Projektidé: Den gode gartner-makadam

Forslagsstiller: Jørn Jørgensen, Kortegaard

Gartnermakdam findes i flere kvaliteter, noget leveres færdigblandet, andet bygges op på stedet. Står det helt klart hvornår noget er bedre end andet og risiko ved at bruge færdigblandet kontra opbygningen på stedet? Projektet kunne samle op på emnet hvis der er behov herfor.

Projektidé: Den gode græskant mod stier

Forslagsstiller: Birgit M Bach, FDK

Kanten mellem græs og grus er en æstetisk, funktionel og driftøkonomisk udfordring. På Danske kirkegårde såvel som i mange parkanlæg. Hensigten med projektet er at undersøge hvorledes driften af kanten mellem grus og græs kan optimeres. Projektet kan rumme konkrete tests udvikling af prototyper, affprøvning af 'langsomt voksende græs' eller andet efter aftale med evt. partnere.

Projektidé: Kvalitetsbegreber for buskplanter – oplæg til nye plantestandarder 

Forslagsstiller: Bent Leonhard, DP

Bunddækkeplanter, løvfældende prydbuske, frugtbuske, slyngplanter, hækplanter og bladbærende stedsegrønne planter er alle mindre præcise begreber og betegnelser der markedsføres. Projektet går ud på at udpege de planter, hvor der er et markant behov for at få præciseret (og afgrænset) deres karakteristika, og som er dækkende for den gruppe af planteprodukter som planten måtte tilhøre. Målet med projektet er at udvikle et klassifikationssystem der er præcis, men dog praktisk anvendeligt i erhvervet hos planteskoler, landskabsarkitekter, anlægsgartnere og andre indkøbere af planter.

Projektidé: Udvikling af et farvekort til bytræer 

Forslagsstiller: Elzelina van Melle og Anders B Nielsen, KU

Ved forsøg med at beskrive skiftende løvfarver gennem vækstsæsonen i Bytræarboretet og ved Skov & Landskab i perioden 2014-2016 viser et potentiale for at beskrive træers stamme, gren og bladfarver bedre end det findes i dag. Idéen er at udvikle en systematik og et farvekort der kan være til gavn for planteskoler, landskabsarkitekter og bygherrer når de skal kommunikere visuelle kvaliteter gennem planteskolekataloger og projekter på tegnestuen. Et PartnerLandskab-projekt kan yde støtte til et pilotprojekt der tester idéen og viser mulighederne for en udbygning til at omfatte alle de mest almindelige træer.

Projektidé: Dokumentation af forsøg med dækafgrøder

Forslagsstiller: Anders B Nielsen, KU

I det igangværende PartnerLandskab-projekt; Veddækkeplanter etableret med bunddækkeplanter er der skabt forsøgsopstillinger og grundlag for etablering af tre forsøgslokaliteter finansieret af respektive arealejere. Projektet her kan ses som en forlængelse af nuværende projekt der muliggør at der er midler til at indsamle dokumentation af testplantninger samt udarbejde ansøgninger til større fonde/puljer om flere midler. Nye partnere har mulighed for at springe på og være med. 

Pjojektidé: Q-planter

Forslagsstiller: Anders B Nielsen, KU

QPlanteUdvalget (QPU) er et fagudvalg, der har til formål at vurdere, beskrive og informere om plantemateriale, der er vegetativt opformeret, dvs. en klon, det betyder at alle planter stammer fra samme moderplante. QPU er/vil blive sammensat af repræsentanter for brugere, producenter, forskere, undervisere m.fl. inden for den grønne fagsektor.