God vækstjord

Her kan du læse om jord med fokus på vækstvilkår, herunder om metoder til indkøb og kontrol af vækstjord. Teksten er struktureret som kortfattede tekster der kan læses enkeltvis, eller fortløbende. I den angivne litteratur kan du søge mere information om emnerne.

Planter med kraftige rødder kan gennemtrænge mindre kompakte jordlag og dermed forbedre jordstukturen, men det kræver at jorden forinden har været beskyttet mod maskinkørsel eller er løsnet mekanisk. Foto: Tage Kansager

Planter med kraftige rødder kan gennemtrænge mindre kompakte jordlag og dermed forbedre jordstukturen, men det kræver at jorden forinden har været beskyttet mod maskinkørsel eller er løsnet mekanisk. Foto: Tage Kansager

Disse sider henvender sig til alle der arbejde med jord.

God vækstjord er etableret som led i PartnerLandskabs arbejde med jord og vækstvilkår i Projekt 04: Håndtering af jord med fokus på projektoptimering og vækstvilkår.

Projektgruppen har bestået af følgende; Dansk Golf Union v. Torben Kastrup, P. Kortegaards Planteskole v. Jørn Jørgensen, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd v. Brunella Vejbæk, 3F/Bat-kartellet v. Sidse Buch, Danske Anlægsgartnere v. Per Malmos, Dansk Træplejeforening v. Tage Kansager.

Pas godt på vækstjorden!

Jorden er et resultat af vind og vejr samt af tidligere gletsjers bevægelse og smeltevandets erosion. Den er et dyrkningsmedie, og et byggemateriale. Jorden består af faste partikler og mellemrum, som kaldes porer. I porerne er der luft eller vand. Rum mellem partikler med levende organismer, luft og vand gør jorden til et helt system. I den gode dyrkningsjord fylder porerne halvdelen af volumen og det er en forudsætning for rodvækst og for at levende organismer kan ånde og omsætte biologisk materiale til næringsstoffer.

Færdsel på våd jord ødelægger kvaliteten, og efterbehandling genopretter kun delvist jordens egenskaber. Jord er en unik ressource, der er en vigtig forudsætning for økologi, vandkredsløb og bæredygtighed.

Forholdet mellem porer og faste partikler angiver en jords kvalitet. Det gælder også komprimeret jord, hvor de faste partikler fylder ¾. Komprimeret jord er fundament for bygninger og veje.

Læs Beskrivelse af jord som giver en introduktion til principper for kategorisering af jord.

Læs Jord er et system der fortæller om jordens bestanddele, herunder porresystemet der indeholder vand og luft.

Læs Markkapacitet og visnegrænse der beskriver konsekvenserne af hhv. vand- og luftfyldte porre.

Læs Utilsigtet komprimering der fortæller om hvad der sker når luften presses ud af jorden og hvorfor det er så svært at gøre skaden god igen.

Læs Kørsel på jord og jordhåndtering der fortæller om hvad man skal være opmærksom på ved håndtering af jord.

Læs Forebyggelse der fortæller hvad man aktivt kan gøre i et anlægsprojekts forskellige faser for at forebygge skader.

Læs Når skaden er sket der beskriver konkrete tiltag som kan anvendes til genetablering af en egnet vækstjord.

Læs Jorddepotet der fortæller om de ting man skal tage højde for ved midlertidig oplag af jord.

Læs Jorden som biologiske processer om mineralisering og humus i jorden.

Læs Næringsstoffer og pH som fortæller om de væsentligste næringsstoffer og deres betydning for plantevæksten.

Læs Vurdering af jord og få metoder til at kontrollere jorden som grundlag for vækst.

Læs Jordforurening og få viden om håndtering af forurenet jord.

Læs Gødning af træer og træplantninger og få indsigt i jordanalysen og gode råd til de praktiske overvejelser.