04 Håndtering af jord med fokus på vækst

Involverede partnere
DGU, PKP, PLR, 3F/BAT, DAG, DTF 

Projektforankring Skov & Landskab
Torben Dam, Jan Støvring

Projektstatus
Projekt er afsluttet maj 2010

Den gode vækstjord
Den gode vækstjord er kendetegnet ved dannelsen af mindre aggregater, hvorimellem der findes mange små rødder. Jordens lerindhold sikrer en god vandresserve og tilgængelige næringsstoffer. En sigteanalyse af jorden, underbygger at der er tale om en god dyrkningsjord og diskussionen herefter omhandler kun jordbearbejdningen, der kan kontrolleres med en isotopsondemåler. Foto: Torben Dam

Materiale til benyttelse mod kildeangivelse

Download Videnblad nr. 3.0-28 God vækstjord.

Download artiklen Pas godt på vækstjorden!, Grønt Miljø 5/2010

Download notat om brug af sigteanalyser og konkurver til vurdering af den eksisterende jords egenskaber som vækstmedie, eller som grundlag for indkøb/levering af ny væsktjord.

Download notat om brug af isotopsondemåler til brug for vurdering af jordens tørre volumenvægt. Metoden kan bruges til bestemmelse af om vækstjorden er for komprimeret til dyrkning.

Download skema til brug for bestemmelse af jordens infiltrationsevne. Fremgangsmåden bygger på metoden der benyttes ved dimensionering af faskiner som angivet i Rørcenter-anvisning 009, Teknologisk Institut. Metoden kan benyttets til vurdering af om bunden i plantehullet er løs nok, eller om der skal drænes.

På hjemmesiden God Vækstjord kan du læse mere om den gode vækstjord. Hjemmesiden er struktureret i 12 forskellige emner, der giver nyttig viden om den gode vækstjord og praktiske anvisninger på test og kontrolmetoder. 

Grundlag for projekt

Blandt projektgruppens medlemmer er der enighed om at der i dag findes en stor mængde viden om jord. Udfordringen er at få aktiveret denne viden på alle beslutningsniveauer, samt sætte fokus på de steder der erfaringsvist volder flest problemer. Problemerne opstår oftest, da vilkårene for at arbejde med jord hele tiden trues af faktorer som økonomi og tidspres, men også manglende viden hos nøglepersoner. Det kan være beslutningstageres prioritering af andre hensyn i en byggesag eller beslutningstageres manglende viden og nytilkomne aktørers manglende selvtillid til at håndhæve basal paratviden og kendte faglige traditioner.

Projektets formål

Projektgruppens indgangsvinkel til emnet bliver derfor at konstatere de vanskelige vilkår for arbejdet med jord og acceptere at der er en faglig viden og diskussion der til stadighed skal holdes i gang. Fokus bliver derfor at få en ny generation på arbejdsmarkedet og i byggeriet til at interesserede sig for jord. Dette gøres ved at forfatte fortællingen om jord som kan formidles via relevante hjemmesider, samt ved at fokusere på to delemner, som man mener, kan gøre en forskel for vilkårene for håndtering af jord i urbane landskaber.

Afrapportering

Projektet indeholder følgende elementer;

Aktiviteter i projektet

Der blev afholdt opstartsmøde d. 16. oktober 2009 med deltagelse af Sidse Buch (3F/BAT), Torben Kastrup (DGU), Per Malmos (DAG), Torben Dam (LIFE), Jan Støvring (LIFE).

I december og januar 2010 er der afholdt yderligere to projektmøder. På det seneste møde d. 13. januar 2010, blev færdigt udkast til materialet gennemgået og kommenteret, og det blev aftalt at projektet nu afsluttets med en gennemskrivning og redigering af materialet. Herefter gøres det tilgængeligt via PartnerLandskabs hjemmeside. Materialet rundsendes desuden til projektgruppens medlemmer til videreformidling i de respektive organisationer.

April 2010 er hjemmesiden med information om god vækstjord etableret – www.godvækstjord.dk

Notater og hjemmeside er frem til 5. maj til kommentering blandt projektgruppens medlemmer, men allerede nu vil projektgruppen opfordre alle der arbejder med jord til at afprøve de metoder der er skitseret i de to notater (pkt. C og D under 'afrapportering') for at vi får samlet nogle erfaringer med brug af kornkurver og kontrol af komprimeringsgrad ved brug af isotopsondemåler. Det er vores hensigt, på et senere tidspunkt, måske om et år eller to at samle op på erfaringer og prøve at få stadfæstet metoderne.

Projektet er nu afsluttet. Vi vil fremover vedligeholde hjemmesiden www.godvækstjord.dk i den takt vi får kommentarer og ny viden indsamles.

3. juni, 2010/ Torben Dam & Jan Støvring