Udviklingsprojekter

På to årlige medlemsmøder sætter vi fokus på aktuelle faglige problemstillinger og udviklingsprojekter planlægges og evalueres.

I regi af PartnerLandskab har vi indtil nu formuleret ca. 60 ideer til fremtidige projekter. Ideerne er til inspiration for nuværende eller nye medlemmers valg, forud for igangsætning af projekter. Kataloget opdateres jævnligt med nye ideer. Send din idé til jls@ign.ku.dk.

Forløb for udviklingsprojekter

Projekterne vil have meget forskellig karakter, men fælles for dem, vil være at de hurtigt kan sættes i gang, og at resultater til slut foreligger i en form der gør det mulig umiddelbart at implementere dem i partnernes praksis.

Projekterne vil typisk have en tidshorisont fra 6-12 mdr, fra projektopstart til afrapportering til partnerne. Emnerne er op til partnerne at definere, men Skov & Landskab forventer at der både vil være projekter der omfatter alle medlemmer i partnerskabet, samt projekter hvor en enkelt eller to partnere har en særlig interesse.
Et udviklingsprojekt vil typisk gennemleve følgende faser:

Idé> projektformulering> igangsætning> projekt> afrapportering

Partneren kan løbende formulere og indsende projektidéer til sekretariatet til videreudvikling. Udviklingsprojekterne vil typisk omhandle ét eller flere af følgende emner:

 • Planter, plantepleje, etablering, anvendelse
 • Terræn, jord, befæstelser, materialer
 • Etablering og driftsteknik
 • Byøkologi - jord, vand, planter, klima
 • Parkforvaltning
 • Landskabsplanlægning og projektering.

Projektformulering

Både partner og sekretariatet bearbejder idéen til en projektformulering, der beskriver formål, økonomi og forventet afrapportering. Forskere fra Skov & Landskab konsekvensvurderer projektidéerne og inddrager relevant fagekspertise i og udenfor Skov & Landskab.

Igangsætning

På PartnerLandskabs to årlige møder prioriterer medlemmerne projektforslagene, og tager beslutning om hvilke, der skal sættes igang.

Projekt

Sekratariatet vil styre projektforløbet sammen med forskere fra Skov & Landskab og indhente ekstern ekspertise, hvor det er relevant.

Afrapportering

Slutmålet for et projektet kan f.eks. være:

 • Dokumentation af materiale eller maskinel kvalitet
 • udvikling af faglige kompetencer med manualer, efteruddannelse mv.
 • forbedrede plejebeskrivelser og udvikling af nye værktøjer knyttet hertil
 • forbedring af udbudsprocedurer
 • erfaringsopsamling
 • udvikling af nyt/forbedret produkt
 • bedre projekteringsværktøjer
 • bedre plantemateriale.