Jordforurening

Har man mistanke om jordforurening har man pligt til at anmelde dette, samt udtage prøver til nærmere analyse hos et godkendt laboratorium. Som udgangspunkt udtages en jordprøve til analyse for hver 30 ton. Jorden inddeles herefter i fire klasser.

Regler for håndtering af forurenet jord bygger på Jordforureningsloven, lov nr. 370 af 2. juni 1999 med senere ændringer. Formålet med loven er at forebygge, fjerne eller begrænse skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

På baggrund af jordprøver afgøres forureningsgraden, hvor Klasse 1 er ren jord der frit kan anvendes. Klasse 2 – Lettere forurenet jord kan genanvendes indenfor matriklen. Klasse 3 – Forurenet jord til rensning eller deponering omfatter forurenet jord der oftest skal til rensning og/eller deponering. Klasse 4 – Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering betegner jord der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning.

I forbindelse med anlægsprojekter kan det være aktuelt blot at afgrave overjorden, for at lade den forurenede jord afdække med et signalnet og derefter udlægge ren jord. Som udgangspunkt udlægges 30cm ren jord under fremtidige græsarealer og 50cm ren jord i plantebede.

Adskillelse af over- og underjorden giver en udfordring i forhold til at sikre permeabilitet i det færdige vækstlag. Se afsnittet Kørsel på jord – jordhåndtering.

Kilde:

Vejledning i - Håndtering af forurenet jord på Sjælland (Juli 2001), udgivet af Frederiksberg og Københavns Kommuner samt amterne; Frederiksborg, Københavns, Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands Amt.


Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, lov nr. 370 af 2. juni 1999