02 Plantekendskab og planteanvendelse

Involverede partnere
PKP, DPF, DSL

Projektforankring Skov & Landskab
Palle Kristoffersen, Oliver Bühler

Projektstatus
Projekt afsluttet

Egeblad
Tre blade fra Quercus frainetto viser forskel i bladudvikling ved hhv. kraftig, let og ingen beskæring. Frainetto er i dag kun lidt anvendt i Danmark, men tyske og hollandske studier viser at den kan være særdeles egnet til byformål, formentlig også i Danmark. Foto: Bytræaboretet, Oliver Bühler

Materiale til fri benyttelse mod kildeanvisning

Download rapporten og tilhørende bilag.
Artikel i 'Gartnertidne', april 2011 beskriver projektet og de væsentligste resultater.

Grundlag for projekt

Produktion og anvendelse af planter til by og landskab imødegår store udfordringer: Klimaforandringer skaber ændrede vækstbetingelser og kræver nøje overvejelser af plantevalg og ofte en kunstig modificering af vækstbetingelserne – for eksempel i forhold til vandforsyningen. Hidtil i Danmark ukendte skadevoldere vil finde deres vej til landet og påvirke planters anvendelighed i det offentlige rum. Der opleves derfor en stigende usikkerhed i forhold til brugen af planter. Især i lyset af nyligt indvandrede og forventede skadevoldere opleves også at hidtil vigtige arter som f. eks. ask og platan trues, og at det kendte sortiment af velegnede planter for forskellige formål dermed bliver mindre.

Formål

For at give et bud på udviklingen vil projektet;

  • Identificere faktorer, der nu og i fremtiden har indflydelse på mulighederne for etablering af planter,
  • definere, hvilke parametre der er vigtige på plantesiden nu og i fremtiden og
  • med baggrund i ovennævnte og udenlandske erfaringer præsentere et forslag på et antal arter, som vurderes at have en fremtid og anbefales til afprøvning.

Forventet aktiviteter i projektet

Erfaringer fra Holland, Tyskland og Sverige med hensyn til afprøvning af planteskoleprodukter, deres kvalitetsmærkning og klimatilpassethed opsamles, diskuteres med projektgruppen og søges konverteret til danske/skandinaviske forhold.
Eksempelvis indgår den nederlandske brugsværdiundersøgelse af bytræer (www.straatbomen.nl) og de tyske stadsgartneres afprøvning af gadetræer (www.galk.de) i diskussionen. Hvor muligt indgår også danske erfaringer, bl.a. fra målingerne i Bytræarboretet.
Indsamling og analyse af materiale foretages af Skov & Landskab, KU-LIFE.

Hvis ønskeligt, inviteres en forsker tilknyttet det hollandske afprøvningsprogram til et gæsteforedrag – enten for en mere lukket kreds eller også som led i et offentligt temaarrangement i bytræarboretet.

Forventet afrapportering

Projektets resultater vil blive præsenteret i form af et internt notat som kondenserer erfaringer fra især hollandske og tyske afprøvningsprogrammer samt dertil svenske erfaringer. I bilag gives et overblik over de afprøvede arter og foreløbige resultater, og herfra udledes en liste af 10 lovende træarter, som vurderes egnede. Derudover kommunikeres resultaterne til sektoren via én-to artikler i fagblade og et foredrag (PowerPoint). Projektgruppen vil senere vurdere om der er grundlag for at holde en temadag om emnet for en bredere kreds.

Aktiviteter indtil d.d.

Oliver Bühler og Palle Kristoffersen har udarbejdet ovenstående projektbeskrivelser, som er blevet udsendt til de involverede partnere den 23.11.09., til deres kommentering. Projektet forventes opstartet i februar 2010.

Den 16. marts 2010 afholdte projektmøde med involverede parter.
Research og systematisering er påbegyndt i april,

Juni 2010: Fagligt notat er udarbejdet og er pt. til høring hos projektgruppen før notatet færdigredigeres og er tilgængeligt for en bredere kreds.

November 2010: Notat med bilag tilgængelig via hjemmesiden her.