Skovsundheden i 1997

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste generelt en fortsat forbedring af sundhedstilstanden i de danske skove, undtagen eg, som igen var plaget af afløvninger. Især rødgran fik bedre sundhed efter nogle år med øget nåletab.

Resultaterne af 1997 overvågningen af de danske skove viste:

 • at 60% af alle nåletræer og 34% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
 • at 26% af alle nåletræer og 42% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
 • at 14% af alle nåletræer og 24% af alle løvtræer var skadet
 • at ingen træer var døde siden 1996.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 1997 var:

 • 19% af alle rødgran skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 17% 
 • 17% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 18% 
 • 42% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 28% .

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-1997Gennemsnitligt nåle-/ bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-1998

Rødgran

Den negative udvikling for rødgran, med større og større nåletab gennem årene, syntes brudt i 1995, og siden har udviklingen været positiv. Indberetninger fra statsskovdistrikterne meldte ligeledes mest om positive ændringer i rødgranens sundhedstilstand.

Bøg

Bøgens sundhedstilstand var meget varierende afhængig af lokaliteten. Visse steder var ældre bøge i bevoksningskanter og i lysstillede bevoksninger tyndløvede og kraftigt svækkede, mens bøgen andre steder var sundere med større løvmængde end i de seneste år. Det samlede billede viste en lille forbedring af bøgens sundhedstilstand.

Eg

Overalt i Danmark havde egen et stort bladtab i foråret 1997 på grund af kraftige insektangreb (lille frostmåler og egevikler). Men situationen rettede sig noget efter Sankt Hans, hvor egene satte nye blade.

I 1997 vurderede Skov- og Naturstyrelsens skovdistrikter:

 • at sundhedstilstanden i statsskovene var tilfredsstillende. Sundhedstilstanden blev generelt forbedret fra 1996 til 1997.
 • at rødgranens sundhedstilstand forbedrede sig de fleste steder i landet fra 1996 til 1997. Alligevel blev der stadig observeret svækkelser specielt i vestvendte skovkanter. Angreb af barkbillen typograf i rødgranbevoksninger var ikke så kraftige i 1997 som i foregående år.
 • at sitkagranbevoksningerne havde rimelig god sundhedstilstand. Der var en del angreb af jættebarkbille, først og fremmest i Nordjylland.
 • at sundhedstilstanden for skovfyr var god i 1997.
 • at en del mellemaldrende og gamle bøge, specielt i bevoksningskanter og i lysstillede bevoksninger var meget tyndløvede. Andre bøgebevoksninger var sunde med normal løvmængde.
 • at mange egebevoksninger var kraftigt afløvede i foråret 1997 som følge af voldsomme angreb af insekter (lille frostmåler og egevikler).
 • at elmesygen var meget udbredt også i 1997. Næsten alle både gamle og unge elmetræer var enten døde, døende eller bar præg af angreb.