Skovsundheden i 2002

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste en tilfredsstillende sundhedstilstand i de danske skove i 2002. Egen har den bedste sundhed siden overvågningens start.

Resultaterne for 2002 viser:

  • 55% af alle nåletræer og 60% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
  • 35% af alle nåletræer og 34% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade.
  • at 10% af alle nåletræer og 6% af alle løvtræer var skadet.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 2002 var:

  • 12% af alle rødgraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 14%
  • 8% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 13%
  • 6% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 13%.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-2002Gennemsnitligt nåle-/ bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-2002.

Rødgran

Trods et øget nåletab er rødgranens sundhed stadig god, og selv sommertørken og deraf følgende typografangreb ødelagde ikke det generelle billede.

Bøg

Bøgens sundhedstilstand er meget tilfredsstillende. Trods en stor oldensætning blev det gennemsnitlige bladtab for bøg omkring 13% i 2002. Andelen af skadede træer steg lidt fra 7% i 2001 til 8% i 2002, men siden 2000 har der ikke været bøgetræer med bladtab over 60% (skadesklasse 3 og 4).

Eg

Egens sundhedstilstand er i øjeblikket glimrende. Efter perioden med dårlig sundhedstilstand i 1996-1997, hvor det gennemsnitlige bladtab på 29% var det højeste nogensinde, er der sket en forbedring hvert år, men specielt de seneste tre år. I 2002 faldt gennemsnitlige bladtab hos eg til kun 13%, hvilket er det laveste siden overvågningens start. Egen har også markant færre skadede træer end de foregående år. I 1994 var 53% af de observerede ege skadet, nu er det kun 6%.

Andre træarter

  • Sitkagran har haft en svag stigning i nåletab de seneste år.
  • Sundheden for fyr og andre nåletræarter er stort set tilfredsstillende.
  • Ask og ær har generelt en god sundhed.