Skovsundheden i 2006

Skovsundheden var tilfredsstillende i de danske skove i 2006, bortset fra ask. Der var stor frugtsætning i både løvtræ og nåletræ. Generelt var sundhedstilstanden på samme niveau som de foregående år, dog med en ringere sundhed i eg og ask.

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste:

  • at 75% af alle nåletræer og 55% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
  • at 20% af alle nåletræer og 35% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
  • at 5% af alle nåletræer og 10% af alle løvtræer var skadet.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 2006 var:

  • 5% af alle rødgraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 8%
  • 6% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 10%
  • 17% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 20%
  • 25% af alle ask skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 21%.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-2006Gennemsnitligt nåle-/ bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-2006.

Rødgran

Statsskovene melder om problemer i rødgranbevoksninger, som blev skadet eller fik blottede rande ved stormen i januar 2005. Angreb af barkbillen typograf er forøget i den varme og tørre juli. Situationen blev fulgt tæt, og skovbruget blev løbende orienteret.

Bøg

Trods sommertørke og en kraftig frugtsætning, som prægede bøgenes udseende, var sundheden alligevel rimelig. Ældre bøge stod dog mange steder med tørre toppe sidst på sommeren.

Eg

Lokalt var der afløvning af eg i foråret pga. angreb af lille frostmåler og andre sommerfuglelarver. Problemet var især udbredt på Sjælland og i Sønderjylland. Enkelte af statsskovdistrikterne bemærker også, at der stadig går ege ud hist og her, typisk som føge af honningsvampangreb efter gentagne afløvninger.

Ask

Der er udbredte og alvorlige problemer med sundheden i ask, næsten alle statsskovdistrikter har indberettet toptørre, og mange private distrikter har også udbredte problemer. Skaden viste sig som døde skud ved udspringet i 2006 og var især synligt i kulturer, hvor det meste af højdetilvæksten fra 2005 gik tabt. Den samme type skade forekommer i Polen, de baltiske lande og Sverige.

Andre træarter

  • Hestekastanieminérmøl er nu udbredt i det meste af Danmark og har i kombination med sommertørken givet brunfarvede blade på den hvide hestekastanie.
  • Sitkagran havde et lavere nåletab end sidste år.
  • Skovfyr og andre nåletræarters sundhed blev igen forværret i 2006, hvilket især skyldtes eksponering til vind.