Skovsundheden i 2000

Der var en tilfredsstillende sundhedstilstand i de danske skove i 2000. Generelt var sundhedstilstanden på samme niveau som i 1999 bortset fra eg, der viste en klar forbedring i forhold til 1999.

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste:

  • at 67% af alle nåletræer og 46% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
  • at 24% af alle nåletræer og 42% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
  • at 9% af alle nåletræer og 12% af alle løvtræer var skadet.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 2000 var:

  • 11% af alle rødgraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 12%
  • 14% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 12%
  • 16% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 21%.

I dette års overvågning kunne der ikke konstateres en generel effekt på skovsundheden af det meget store stormfald i december 1999.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-2000Gennemsnitligt nåle-/ bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-2000.

Rødgran

Rødgran har ligesom i 1999 en god sundhedstilstand. Der er ikke sket ændringer i forhold til 1999, og statsskovdistrikterne melder ikke om forøgede typografangreb som følge af stormfaldet i 1999.

Bøg

Bøgens sundhedstilstand er tilfredsstillende, og der er ikke sket bemærkelsesværdige ændringer i forhold til 1999. Ligesom sidste år blev der observeret tyndløvede og svækkede ældre bøge i bevoksningskanter og bevoksninger under foryngelse.

Eg

Egen har markant bedre beløvning i 2000 end i 1999. Såvel nåle/bladtabsundersøgelsen som statsskovdistrikternes indberetninger viser, at sundhedstilstanden er blevet bedre. Forbedringen skyldes, at der var færre insektangreb end i 1999.

Andre træarter

  • Sitkagran havde færre angreb af jættebarkbillen, selvom dette problem så ud til at være tiltagende i 1999.
  • Elmesygen var meget udbredt også i 2000.
  • Skovfyr stod mange steder med brune nåle i starten af 2000. De fleste træer sprang dog normalt ud og overvandt skaden.