Skovsundheden i 1999

Der var en tilfredsstillende sundhedstilstand i de danske skove i 1999. Generelt blev sundhedstilstanden forbedret fra 1998 til 1999. Vækståret var gunstigt med rigelig nedbør. Orkanen i december gav imidlertid store skader.

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste:

  • at 64 % af alle nåletræer og 48 % af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
  • at 26 % af alle nåletræer og 33 % af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
  • at 10 % af alle nåletræer og 19 % af alle løvtræer var skadet

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 1999 var:

  • 12 % af alle rødgraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 12%
  • 13 % af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 14%
  • 33 % af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 26%.

D. 3. december 1999 blev Danmark ramt af århundredets mest ødelæggende orkan. Orkanen forårsagede et stormfald på ca. 3,6 mio. m3 træ, hvilket svarer til over ét års normal hugst i samtlige landets skove. Skaderne var størst i Syd- og Sønderjylland, hvor det hovedsageligt gik ud over nåletræ, især rødgran og sitkagran, over 30 år. 80 % af det samlede stormfald i nåletræ skete som fladefald. For løvtræ var det hovedsageligt enkelttræer af bøg over 80 år, som faldt for stormen.

Træartsforsøget på Lindet efter orkanen i 1999. Foto: Bruno Bilde JørgensenTræartsforsøget på Lindet statsskovdistrikt i Sønderjylland blev hårdt ramt af orkanen. Kun bøg, eg og cypress var uskadte, mens lærk og douglasgran var delvist bevaret. De øvrige nåletræer (sitkagran, rødgran, samt forskellige ædelgran og fyr) var alle væltet.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-1999Gennemsnitligt nåle-/ bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-2000.

Rødgran

Når der ses bort fra stormskaderne, som indtraf efter overvågningen, blev rødgranens sundhedstilstand forbedret de fleste steder i landet i forhold til 1998. Der blev konstateret færre angreb af barkbillen typograf i rødgranbevoksninger i 1999 i forhold til tidligere år.

Bøg

Bøgens sundhedstilstand blev forbedret i 1999 i forhold til tidligere år. Der blev dog stadig observeret tyndløvede og kraftigt svækkede ældre bøge i bevoksningskanter og bevoksninger under foryngelse.

Eg

Overalt i Danmark viste egen igen i år en dårlig sundhedstilstand. Bladtab som følge af insektangreb (lille frostmåler og egevikler) blev ikke så omfattende som sidste år. Til gengæld var egene kraftigt angrebet af meldug. Skaderne fortog sig delvist efter Sankt Hans, hvor egene satte nye blade.

Andre træarter

  • Sitkagran havde stigende problemer med angreb af jættebarkbillen. Til gengæld aftog tidligere års angreb af sitkalus.
  • Poppel- og piletræer udviste væsentlige sundhedsproblemer. Mange træer stod uden løv, og en del træer var døde. Årsagen var poppelkræft og rust.
  • Elmesygen var meget udbredt også i 1999.