Skovsundheden i 2001

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste en tilfredsstillende sundhedstilstand i de danske skove i 2001. Generelt var sundhedstilstanden forbedret i forhold til 2000.

Resultaterne for 2001 viser:

  • at 66% af alle nåletræer og 48% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
  • at 27% af alle nåletræer og 44% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
  • at 7% af alle nåletræer og 9% af alle løvtræer var skadet.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 2001 var:

  • 6% af alle rødgraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 10%
  • 6% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 12%
  • 11% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 16%.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-2001Gennemsnitligt nåle- / bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-2001.

Rødgran

Rødgran har ligesom de to foregående år en god sundhedstilstand, og antallet af skadede træer er det laveste nogensinde. Statsskovdistrikterne er også meget tilfredse med sundheden og har heller ikke i 2001 set forøgede barkbilleangreb som følge af stormfaldet i 1999.

Bøg

Bøgens sundhedstilstand er tilfredsstillende, og der er sket en forbedring i forhold til 2000. Ligesom de foregående år blev der i statsskovene observeret tyndløvede og svækkede ældre bøge i bevoksningskanter og bevoksninger under foryngelse.

Eg

Egen har igen en markant bedre beløvning og færre skadede træer end de foregående år. Såvel nåle/bladtabsundersøgelsen som statsskovdistrikternes indberetninger viser, at egens sundhedstilstand er blevet bedre. Faktisk er bladtabet det laveste siden overvågningens start.

Andre træarter

  • Sitkagran havde stadig problemer med jættebarkbillen på enkelte distrikter, men generelt var sundheden nogenlunde.
  • Askens sundhed var forværret i de observerede bevoksninger, men statsskovdistrikterne havde ingen bemærkninger om problemer.
  • Skovfyrs sundhed var stadig ikke helt tilfredsstillende Mange distrikter har observeret den samme kraftige rødfarvning af skovfyrrenes nåle som i 2000. De fleste træer sprang dog normalt ud.