Skovsundheden i 1998

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste generelt en nogenlunde sundhedstilstand i de danske skove i 1998. Bøgen var påvirket af frugtsætning og insektangreb, mens eg fortsat havde angreb af sommerfuglelarver.

Resultaterne af 1998 overvågningen af de danske skove viste:

 • at 60% af alle nåletræer og 31% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
 • at 25% af alle nåletræer og 42% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
 • at 15% af alle nåletræer og 27% af alle løvtræer var skadet
 • at to nåletræer var døde siden 1997.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 1998 var:

 • 20% af alle rødgran skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 17%
 • 27% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 20%
 • 37% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 26%.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-1998Gennemsnitligt nåle-/ bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-1998.

Rødgran

Den negative udvikling for rødgran, med større og større nåletab gennem årene, syntes brudt i 1995, og siden har udviklingen været positiv eller stabil. Indberetninger fra statsskovdistrikterne meldte ligeledes mest om forbedringer i rødgranens sundhedstilstand.

Bøg

Bøgens sundhedstilstand var meget varierende afhængig af lokaliteten. Visse steder var ældre bøge i bevoksningskanter og i lysstillede bevoksninger tyndløvede og kraftigt svækkede, mens bøgen andre steder var sundere med større løvmængde end i de seneste år. Det samlede billede viste en lille forværring af bøgens sundhedstilstand.

Eg

Overalt i Danmark viste egen et stort bladtab i foråret 1998 på grund af kraftige insektangreb (lille frostmåler og egevikler). Men bladtabet var ikke lige så stort som de foregående år, og egene rettede sig noget efter Sankt Hans, hvor de satte nye blade.

I 1998 vurderede Skov- og Naturstyrelsens skovdistrikter:

 • at sundhedstilstanden i statsskovene var tilfredsstillende. Generelt blev sundhedstilstanden forbedret fra 1997 til 1998. Vækståret var gunstigt stort set i hele Danmark.
 • at der var en omfattende frøsætning i både nåle- og løvtræer.
 • at rødgranens sundhedstilstand stabiliserede eller forbedrede sig de fleste steder i landet fra 1997 til 1998. Alligevel blev der stadig observeret svækkelser specielt i vestvendte skovkanter. Der blev konstateret færre angreb af barkbillen typograf i rødgranbevoksninger i 1998 i forhold til de foregående år.
 • at sitkagranbevoksningerne havde rimelig god sundhedstilstand. Der var dog en del angreb af sitkalus og jættebarkbille.
 • at sundhedstilstanden for skovfyr var god i 1998. 
 • at en del mellemaldrende og gamle bøge, specielt i bevoksningskanter og i lysstillede bevoksninger var meget tyndløvede. Andre bøgebevoksninger var sunde med normal løvmængde.
 • at der var tendens til bedring i egens sundhedstilstand. Mange egebevoksninger var dog stadig kraftigt afløvede i foråret som følge af angreb af insektangreb (lille frostmåler og egevikler). Andre egebevoksninger var rimelig sunde. En del steder i landet var der problemer med egehalvmøl.
 • at elmesygen var meget udbredt også i 1998.