Skovsundheden i 2003

Der var en tilfredsstillende sundhedstilstand i de danske skove i 2003. Generelt havde nåletræerne den samme sundhedstilstand som i 2002. Eg og ask havde dårligere sundhed i 2003, mens bøg og andre løvtræer fik det lidt bedre.

Den årlige overvågning af skovenes sundhedstilstand i Danmark viste:

  • at 79% af alle nåletræer og 56% af alle løvtræer var uden synlige tegn på skader
  • at 16% af alle nåletræer og 35% af alle løvtræer viste begyndende tegn på skade
  • at 7% af alle nåletræer og 10% af alle løvtræer var skadet.

Omfanget af nåle-/bladtab og skade (nåle-/bladtab > 25%) afhang af træarten. I 2003 var:

  • 8% af alle rødgraner skadet, og det gennemsnitlige nåletab var 12%
  • 9% af alle bøge skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 13%
  • 15% af alle ege skadet, og det gennemsnitlige bladtab var 20%.

Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran 1989-2003

Gennemsnitligt nåle-/ bladtab for hovedtræarterne bøg, eg og rødgran fra 1989-2003.

Rødgran

Rødgran har i 2002-2003 haft den bedste sundhedstilstand siden overvågningens start, målt på både gennemsnitligt nåletab og andel skadede træer. Statsskovdistrikterne er også meget tilfredse med sundheden, bortset fra rande og bevoksninger skadet af stormfaldet i 1999.

Bøg

Bøgens sundhedstilstand er meget tilfredsstillende, og i år har bladtabet været det laveste siden overvågningens start. Statsskovene har noteret, at overstandere, ældre bøge og rande, som blev skadet af stormfald i 1999, stadig havde tyndløvede eller toptørre kroner, men at tilstanden i øvrigt er god.

Eg

Egens sundhed er stadig tilfredsstillende trods øget bladtab og flere skadede træer i 2003. Årsagen var formentlig insektangreb i 2003, samt måske eftervirkninger af sensommertørken i 2002 Siden 2000 har egenes sundhed i Danmark været bedre end i Europa som helhed. Statsskovdistrikterne indberetter fortsat, at enkelttræer dør i både ældre og mellemaldrende bevoksninger.

Andre træarter

  • Sitkagran havde en forbedring af sundheden efter nogle år med stigende nåletab.
  • Askens sundhed blev igen forværret, mens ær havde et lavere bladtab end året før.
  • Skovfyr og andre nåletræarters sundhed var meget tilfredsstillende.